مبحث دنباله هندسی(‌الگو های غیرخطی)

پایه دوازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول دنباله هندسی(مفاهیم اولیه دنیاله هندسی، ضابطه ی تابعی و رابطه ی بازگشتی دنباله هندسی)

 

قسمت دوم دنباله هندسی(واسطه هندسی ، روابط بین آن ها،مجموع جملات هندسی و حل تست)