مقدمات و پیش نیاز های ریاضی کنکور انسانی

مبحث عبارت های جبری

پایه دهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول عبارت های جبری

 

قسمت دوم عبارت های جبری