مبحث تابع

پایه دهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول تابع دهم (مفهوم اصلی تابع و روش های نمایش آن)

 

قسمت دو تابع دهم (ساختن ضابطه تابع و نمایش آن برمحور مختصات)

 

قسمت سه تابع دهم (دامنه و برد توابع)

 

قسمت چهار تابع دهم (تابع درجه دوم و ضابطه آن)

 

قسمت پنج تابع دهم (روش انتقال سهمی ونوشتن معادله ی تابع جدید)