مبحث شمارش

پایه دوازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول شمارش(اصل جمع و اصل ضرب)

 

قسمت دوم شمارش(سایر مباحث فصل و حل تست)