مبحث مدل سازی و دنباله

پایه دوازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول مدل سازی و دنباله (تعریف دنباله و الگو و نحوه نوشتن رابطه ی بازگشتی و جمله عمومی دنباله)