مبحث دنباله حسابی (‌الگو های خطی)

پایه دوازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول دنباله حسابی (مفهوم دنباله حسابی،رسم نمودار،واسطه حسابی و…)

 

قسمت دوم دنباله حسابی (سایر مباحث دنباله حسابی و حل تست)