مبحث احتمال

پایه دوازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول احتمال (تعاریف انواع پدیده و فضای نمونه،برآمد و پیشامد)

 

قسمت دوم احتمال (نحوه احتمال گیری و بررسی تیپ های تست کنکور)