مبحث آمار

پایه دوازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول چرخه آمار در حل مسائل (بررسی کل درس و حل تست های کنکور)