مبحث تابع

پایه یازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول تابع (مباحث ابتدایی تابع، تابع خطی،همانی،چند ضابطه ای و…)

 

قسمت دوم تابع (پلکانی،جزصحیح،قدرمطلق)

 

قسمت سوم تابع (اعمال جبری بر روی توابع)