مبحث منطق و استدلال در ریاضی

پایه یازدهم انسانی ، استاد گلناز بینقی

 

قسمت اول منطق و استدلال در ریاضی (ترکیب فصلی و عطفی دو گزاره)

 

قسمت دوم منطق و استدلال در ریاضی (ترکیب شرطی و دوشرطی گزاره ها)